დებულება
დებულება
ონლაინ არბიტრაჟი
სადაზღვეო არბიტრაჟი


ზოგადი წესები1
დავების განმხილველი ცენტრი
2
მოქმედების ფარგლები
3
დებულების ინტერპრეტაცია
4
DRC -ის სასამართლო DRC -ის სამდივნო
5
შეტყობინებები და მხარეებთან კომუნიკაცია
6
ვადების გამოთვლა

საარბიტრაჟო განხილვის დაწყება7
საარბიტრაჟო სარჩელი განაცხადი
8
შესაგებელი, შემხვედრი საარბიტრაჟო მოთხოვნა
9
საარბიტრაჟო შეთანხმების შემოწმება
10
საარბიტრაჟო განხილვაში დამატებითი მხარის ჩართვა
11
ერთზე მეტი საარბიტრაჟო შეთანხმება
12
საარბიტრაჟო საქმეების გაერთიანება

საარბიტრაჟო ტრიბუნალი13
ზოგადი ნაწილი
14
არბიტრთა რაოდენობა
15
ტრიბუნალის ფორმირება
16
არბიტრთა დანიშვნა და დამტკიცება
17
არბიტრის აცილება
18
არბიტრის შეცვლა

საარბიტრაჟო განხილვა19
ზოგადი ნაწილი
20
საარბიტრაჟო განხილვის ადგილი
21
საარბიტრაჟო განხილვის ენა
22
სამართლის ნორმათა გამოყენება
23
საარბიტრაჟო განხილვის საკითხთა შესახებ დადგენილება
24
პროცედურული სხდომა და პროცედურული განრიგი
25
მოსარჩელისა და მოპასუხის პოზიციების გაცვლა
26
საქმის ფაქტობრივი გარემოებების დადგენა
27
მტკიცებულება
28
ზეპირი მოსმენა
29
არბიტრაჟის მიერ დანიშნული ექსპერტი
30
დოკუმენტის წარუდგენლობა
31
საარბიტრაჟო განხილვის დასრულება
32
უზრუნველყოფის ღონისძიებები
33
დაჩქარებული წესით განხილვის პროცესი

ონლაინ არბიტრაჟი331
ზოგადი დებულებები
332
საქმის წარმოების სისტემა
333
ვადები
334
არბიტრის დანიშვნა
335
საარბიტრაჟო განხილვის დაწყება
336
შესაგებელი
337
ონლაინ საარბიტრაჟო განხილვა
338
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება
339
საარბიტრაჟო მოსაკრებელი

სადაზღვეო საქმეთა განხილვის წესი3310
ზოგადი წესები- საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ფორმირება

საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება34
გადაწყვეტილების მიღება
35
საბოლოო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების მიღების ვადა
36
საარბიტრაჟო განხილვის შეჩერება და საარბიტრაჟო განხილვის შეწყვეტა
37
მხარეთა შეთანხმების დამტკიცება
38
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ფორმა და იურიდიული ძალა
39
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ფორმალური შემოწმება
40
საბოლოო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების დამოწმება
41
საქმის მასალის შენახვა
42
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების განმარტება
43
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების შესწორება
44
დამატებითი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება

ხარჯები45
ავანსი საარბიტრაჟო ხარჯების დაფარვისათვის
46
საარბიტრაჟო ხარჯების გაანგარიშება

სხვა დებულებები47
საარბიტრაჟო განხილვის განახლება
48
ვადების ცვლილება
49
უარი შეპასუხებაზე
50
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
51
გაუთვალისწინებელი გარემოებები
52
დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა
53
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნება

დანართიN1. DRC-ის სასამართლოს სტატუსი და შიდა რეგლამენტი1
ფუნქციები
2
სასამართლოს შემადგენლობა
3
დანიშვნა
4
სასამართლოს სხდომები
5
სასამართლოს შემადგენლობა სადაზღვეო დავებზე
6
კონფიდენციალურობა
7
ინტერესთა კონფლიქტი
8
სასამართლოს მიერ არბიტრების დანიშვნა
9
წარმომადგენლობა
10
''სამდივნო'' მუხლი ამოღებულია

დანართი N2. საარბიტრაჟო ხარჯი, ჰონორარი და პირობები1
მოქმედების სფერო
2
არბიტრის ჰონორარი
3
ტრიბუნალის ხარჯები
4
ადმინისტრაციული ხარჯები
5
სარეგისტრაციო მოსაკრებელი
6
ადმინისტრაციული ხარჯი და არბიტრთა ჰონორარი
7
გადაყენებული არბიტრისათვის საზღაურის გადახდა
8
DRC, როგორც დამნიშვნელი ორგანო
9
ადმინისტრაციული საზღაური სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის
10
ამოღებულია 2023 წ. 20 .02
11
გადაწყვეტილების დაკავება
12
გამოსაყენებელი სამართალი

ცხრილი N11
სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, ადმინისტრაციული საზღაური და არბიტრთა ჰონორარი

ცხრილი N22
საარბიტრაჟო ხარჯი (ადმინისტრაციული საზღაური და არბიტრთა ჰონორარი)
უპირატესობები